Shanghai IR-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Shanghai IR-1